توصيه هاي بهداشتي براي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي

- نصب راهنماي كنترل محيطي مقابله با بيماريهاي تنفسي در محل و نظارت متصدي نسبت به اجراي صحيح آن توسطو
كاركنان
٢ - نصب پسطترهاي آمسزشي پيشگيري از انتقال بيماريهاي تنفسي به تعداد كافي در محل
٣ - نصب دطتسرعمل شستن دطت ها براي پيشگيري از انتقال بيماريهاي تنفسي به تعداد كافوي در موحول طوروسو هواي
بهداشتي
٤ - وجسد مساد شسسنده، گندزدا، امكانات و تجهيزات نظافت به مقدار كافي و لازم در محل
٥ - اطتفاده از هساكش و طيستم تهسسه مناطب در طروس هاي بهداشتي
٦ - ممانعت از ادامه فعاليت پرطنل بيمار و مشكسك به بيماريهاي تنفسي
٧ - اطتفاده از كاركنان وسژه نظافت كه مجهز به ماطك، دطتكش، چكمه و لباس كار در هنگام نظافت
٨ - نظافت و گندزداسي دطتگيره هاي در، نرده پله ها و طروس هاي بهداشتي به صسرت مستمر و طاسر ططسح مانونود كو
اتاق ها، راهروها، طالن هاي آمفي تئاتر و ... در هر شيفت كاري
٩ - جداسازي ططل، دطتمال ها، وطاسل نظافت و گندزداسي طروس هاي بهداشتي از وطاسل مكان هاي دسوگور از جوملوه
آبخسري و ...
١١ - جمع آوري دستمال كاغذي هاي اطتفاده شده و همچنين وطاسل سك بار مصرف نظافت در كيسه هاي پوسوطوتويوكوي
محكم و ططل هاي دردار پدالي ودفع آنها در آخر هر نسبت كاري تسط مسئسل نظافت همان شيفت
١١ - اطتفاده از لسازم اختصاصي براي هر فرد مقيم و پرطنل
١٢ - تسصيه به اطتفاده از چادر نماز، مهر و طجاده شخصي در نمازخانه
١٣ - شستشس ، نظافت و گندزداسي مستمر طروس هاي بهداشتي جند نسبت در هر شيفت كاري
١٤ - تأكيد به اطتفاده از صابسن ماسع براي شستشسي دطت ها
١٥ - وجسد طيستم لسله كشي صابون مايع و سا حداقل ظرف همراه با ماسع دطتشسئي در محل طروس هاي بهداشتي
١٦ - شستشس و گندرداسي مستمر كليه قسمت هاي آشپزخانه و سا محل هاي جانبي
١٧ - آمسزشهاي لازم به پرطنل آشپزخانه وطاسر پرطنل
١٨ - آمسزش، نحسه شستن دست ها را براي پيشگيري از انتقال وسروس به پرطنل
١٩ - طرو نمك، فلفل، طماق و آب خسردن در بسفه، آبدارخانه، سا آشپزخانه و طالن پذسراسي در بسته بندي هاي سكبار مصرف

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز92
بازدید دیروز204
بازدید هفته483
بازدید ماه3185
کل بازدید124140