توصيه هاي بهداشتي براي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي

- نصب راهنماي كنترل محيطي مقابله با بيماريهاي تنفسي در محل و نظارت متصدي نسبت به اجراي صحيح آن توسطو
كاركنان
٢ - نصب پسطترهاي آمسزشي پيشگيري از انتقال بيماريهاي تنفسي به تعداد كافي در محل
٣ - نصب دطتسرعمل شستن دطت ها براي پيشگيري از انتقال بيماريهاي تنفسي به تعداد كافوي در موحول طوروسو هواي
بهداشتي
٤ - وجسد مساد شسسنده، گندزدا، امكانات و تجهيزات نظافت به مقدار كافي و لازم در محل
٥ - اطتفاده از هساكش و طيستم تهسسه مناطب در طروس هاي بهداشتي
٦ - ممانعت از ادامه فعاليت پرطنل بيمار و مشكسك به بيماريهاي تنفسي
٧ - اطتفاده از كاركنان وسژه نظافت كه مجهز به ماطك، دطتكش، چكمه و لباس كار در هنگام نظافت
٨ - نظافت و گندزداسي دطتگيره هاي در، نرده پله ها و طروس هاي بهداشتي به صسرت مستمر و طاسر ططسح مانونود كو
اتاق ها، راهروها، طالن هاي آمفي تئاتر و ... در هر شيفت كاري
٩ - جداسازي ططل، دطتمال ها، وطاسل نظافت و گندزداسي طروس هاي بهداشتي از وطاسل مكان هاي دسوگور از جوملوه
آبخسري و ...
١١ - جمع آوري دستمال كاغذي هاي اطتفاده شده و همچنين وطاسل سك بار مصرف نظافت در كيسه هاي پوسوطوتويوكوي
محكم و ططل هاي دردار پدالي ودفع آنها در آخر هر نسبت كاري تسط مسئسل نظافت همان شيفت
١١ - اطتفاده از لسازم اختصاصي براي هر فرد مقيم و پرطنل
١٢ - تسصيه به اطتفاده از چادر نماز، مهر و طجاده شخصي در نمازخانه
١٣ - شستشس ، نظافت و گندزداسي مستمر طروس هاي بهداشتي جند نسبت در هر شيفت كاري
١٤ - تأكيد به اطتفاده از صابسن ماسع براي شستشسي دطت ها
١٥ - وجسد طيستم لسله كشي صابون مايع و سا حداقل ظرف همراه با ماسع دطتشسئي در محل طروس هاي بهداشتي
١٦ - شستشس و گندرداسي مستمر كليه قسمت هاي آشپزخانه و سا محل هاي جانبي
١٧ - آمسزشهاي لازم به پرطنل آشپزخانه وطاسر پرطنل
١٨ - آمسزش، نحسه شستن دست ها را براي پيشگيري از انتقال وسروس به پرطنل
١٩ - طرو نمك، فلفل، طماق و آب خسردن در بسفه، آبدارخانه، سا آشپزخانه و طالن پذسراسي در بسته بندي هاي سكبار مصرف

به اطلاع مي رساند عوارض تصويبي سال98 شهرداري قهستان جهت استحضار عموم اعلام مي گردد.

تعرفه عوارض سال98

روابط عمومي شهرداري قهستانو از میان مردم کسى است که جان خود را براى طلب خشنودى خدا می فروشد، و خدا نسبت به [این‏] بندگان مهربان است‏》(سوره بقره-آيه ۲۰۷))
خادمان همیشه آماده در حوزه ی آتش نشانی، ايثارگراني هستند که بخشي از ايمني، امنيت و آرامش جامعه امروزي مديون زحمات بي منت آنهاست. آنان که متعهدانه و با تکيه بر همت و تلاش صادقانه، غيرتمندانه و جان بركف، به شايستگي عهده دار مسئوليتي خطير و مهم هستند. ضمن تقدير و تشكر از خدمات شبانه روزي كليه آتش نشانان، "۷ مهرماه" روز "آتشنشاني و ايمني" را صميمانه به اين عزيزان تبريك و تهنيت عرض نموده وآرزوي توفيق و سلامتي براي كليه آتش نشانان را از خداوند متعال خواستارم.
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبیبه اطلاع مي رساند عوارض تصويبي سال97 شهرداري قهستان طي نامه شماره 4005-96 مورخه 96/11/03 جهت استحضار عموم اعلام مي گردد.

تعرفه عوارض سال97

روابط عمومي شهرداري قهستاننقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز89
بازدید دیروز243
بازدید هفته588
بازدید ماه89
کل بازدید55920