بررسی نامه شماره 4506 مورخه 16/11/98 شهرداری با موضوع ارزش اعیانی تبصره11 ماده 100 قانون شهرداری

نامه شماره 4506 مورخه 16/11/98 شهرداری در خصوصتعیین ارزش اعیانی تبصره11 ماده 100 قانون شهرداری، بررسی و پس از بحث و تبادل نظر قیمت های پیشنهادی مورد تصویب واقع گردید.  

-

نامه شماره 4327 مورخه 30/10/98 شهرداری با موضوع بررسی بودجه سال99 شهرداری

نامه شماره 4327 مورخه 30/10/98 به پیوست بودجه سال99 شهرداری بررسی و مصوب گردید.

-

بررسي نامه شماره 4509 مورخه 16/11/98 شهرداری در خصوص آیین نامه پیشنهادی تقسیط عوارض در سال99

نامه شماره 4509 مورخه 16/11/98 به پیوست آیین نامه پیشنهادی تقسیط عوارض شهرداری در سال99 بررسی و تصویب گردید.

-

بررسي نامه شماره 2/981001 مورخه01/10/98 موسسه حسابرسی تلاش ارقام با موضوع ارسال گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 97

گزارش حسابرسی ارائه شده از موسسه حسابرسی تلاش ارقام برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند97 شهرداری بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

-

بررسي نامه شماره 4372 مورخه 15/10/98 شهرداری در خصوص معرفی نماینده شورا در کمیسیون تحویل معاملات

نامه شماره 4372 مورخه 15/10/98 شهرداری در خصوص معرفی نماینده شورای اسلامی در کمیسیون تحویل معاملات شهرداری، بررسی و آقای علی اکبر رضایی بعنوان نماینده شورای اسلامی قهستان در کمیسیون تحویل معاملات شهرداری معرفی گردیدند.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 500020408390

تلفن شهرداری :3-05632143201 فکس : 05632143799

آدرس : قهستان-بلوار امام خميني(ره)-امام خميني14-پلاك1

بازدید امروز6
بازدید دیروز131
بازدید هفته137
بازدید ماه2278
کل بازدید217437