تلفن  شهرداری قهستان:

05632143201-3

فکس شهرداري قهستان:

05632143799